Home  >  News

 A S S O C I A T I O N  for  G E N I T A L   I N T E G R I T Y 


 
POLITIKEN
København
Danmark

20. november 2002

Omskæring af drenge får kritik

Af Uffe Hastrup

I praksis har Danmark siden 1997 efterlevet børnekonventionen ved officielt at vurdere omskæring af piger som sundhedsskadelig og dermed strafbar, hvorimod omskæring af drenge ikke vurderes som sundhedsskadelig og følgelig ikke straffes, hvis indgrebet udføres af en læge.

  POLITIKEN
Copenhagen
Denmark

November 20, 2002

Male circumcision has its critics

By Uffe Hastrup

Since 1997 Denmark has officially observed the UN Convention on the Rights of the Child, which regards female circumcision as a health hazard and therefore subject to penalty, while regarding male circumcision as posing no health risk and therefore subject to no penalty, as long as it is performed by a qualified doctor.


Ifølge FN's børnekonvention fra 1989 skal alle deltagerstater herunder Danmark »tage alle effektive og passende forholdsregler med henblik på afskaffelse af traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børns sundhed«.
 
Pursuant to the 1989 UN Convention, States Parties, among them Denmark, "shall take all effective and appropriate measures with a view to abolishing traditional practices prejudicial to the health of children."

Dobbeltmoralsk

Den reelle politik er ifølge cand.mag. i religionshistorie Helle Hinge, der har forsket i omskæring, dobbeltmoralsk.

 
Double standard

Helle Hinge, a Ph.D. candidate in the history of religion who has researched circumcision, says today's political reality reflects a double standard.


»Det er en forudfattet vestlig tankegang, at mandlig omskæring ikke er skadelig. Det væsentlige i denne sammenhæng er, at indgrebet ikke er nødvendigt, og at det ikke fremmer barnets sundhed. Hvis vi ikke vil forbyde mandlig omskæring, kan vi heller ikke forbyde en tilsvarende kvindelig omskæring. Det handler om retten til at råde over sin egen krop«, siger Helle Hinge.
 
"It's taken for granted in the West that male circumcision is harmless. But the key thing to remember is that the operation is not necessary for the child's health. If we don't forbid male circumcision then we have no basis for prohibiting comparable operations on females. This is about the right to control one's own body," says Hinge.

Omskæring af drenge er i Danmark lovligt på samme måde som plastikkirurgiske indgreb, hvor patienten skal informeres og afgive sit samtykke. Ved omskæring er det blot forældrene, der informeres og afgiver samtykke.
 
Circumcision in Denmark has the same legal status as plastic surgery, which requires the informed consent of the patient. But with the circumcision of a child, it's only the parents who give consent.

»Det er en politisk beslutning at tillade forældre at give samtykke til omskæring af drenge og ikke af piger«, siger overlæge Michael von Magnus fra Sundhedsstyrelsen.
 
"Allowing the parents to consent to male circumcision but not to female circumcision is purely a political decision," says Dr. Michael von Magnus, physician-in-chief at the Danish National Board of Health.

Grænse ved 18 år

»Hvis vi skal overholde børnekonventionen, mener jeg, at man bør vente med indgrebet, til patienterne ikke er børn længere. Ligesom ved tatovering, hvor man skal være 18 år«, siger Helle Hinge.

 
Age limit: 18

"If we were really observing the Convention on the Rights of the Child, then we would be postponing the procedure until the patient reaches the age of majority. Just as with tattooing, where we require the person to be at least 18 years old," says Hinge.


Fordi der er en særlov om tatovering, kan forældre ikke give samtykke til at lade deres børn tatovere, hvorimod de godt kan give tilladelse til forandring af deres drengebørns kønsdele, selvom indgrebet stort set udelukkende har æstetisk eller religiøs betydning.
 
Because there's a special law about tattooing, parents cannot consent to having a child tattooed, but they can readily consent to having their son's genitals permanently altered, even if the operation is done solely for aesthetic or religious reasons.

»Principielt er der ingen grund til at omskære drengebørn«, siger overlæge på Urologisk Afdeling på Herlev Sygehus, Thomas Gerstenberg, der har skrevet en bog om mandens lem.
 
"At bottom there is no reason to circumcise a child," says the head of the urology department at Herlev Hospital, Dr. Thomas Gerstenberg, who has written a book about the male genitals.

Han tilføjer dog, at risikoen for peniscancer nedsættes, men at sygdommen i forvejen er så sjælden, at gevinsten er minimal.
 
He adds that circumcision reduces the risk of penile cancer, but this disease is so rare that the benefit is insignificant.

En religiøs forpligtelse

I Danmark omskærer de fleste jøder og stort set alle muslimer deres drengebørn.

 
A religious requirement

In Denmark most Jews and practically all Muslims have their sons circumcised.


Overrabbiner Bent Lexner vurderer, at han har omskåret 600-700 drengebørn i sine 25 år som rabbiner i Danmark. Ved omskæringen er der en læge til stede, og formelt er omskæringen lovlig, fordi rabbineren siges at fungere som lægens assistent under operationen. Bent Lexner mener ikke, at den jødiske omskæring kan udsættes, til drengene er gamle nok til selv at bestemme, om de vil omskæres.
 
Chief rabbi Bent Lexner estimates that he has circumcised 600 - 700 boys in his 25 years as a rabbi in Denmark. At some locations Lexner says the circumcision is done by a surgeon, with the rabbi acting as the surgeon's assistant during the operation. Lexner doesn't think that Jewish circumcision can be postponed until a boy is old enough to decide for himself.

»Omskæringen er en religiøs forpligtelse, forældrene har påtaget sig. Derfor ville den miste sin betydning, hvis man udsatte den, til børnene er voksne«, siger Bent Lexner.
 
"Parents consider circumcision to be a religious obligation. Therefore the ritual will lose its significance if it's put off until the child is grown," says Lexner.

Forældre til muslimske drenge, der bliver omskåret, får som regel udført indgrebet hos en privatpraktiserende muslimsk læge i Danmark eller på ferier i hjemlandet.
 
 
Parents of Muslim boys generally have the operation done either by a Muslim physician in private practice in Denmark, or on a holiday visit to the homeland.
 

^Top