Home  >  News

 A S S O C I A T I O N  for  G E N I T A L   I N T E G R I T Y 


 
DAGENS MEDICIN
København
Danmark

Torsdag 19. december 2002

LEDER

Forbyd omskæring af drenge

Den ny-udnævnte formand for Etisk Råd, overlæge Ole Hartling, har sat sindene i kog i den forløbne uge ved at udtale, at læger skal afholde sig fra at medvirke ved rituel omskæring af drengebørn.

  TODAY'S MEDICINE
Copenhagen
Denmark

Thursday, December 19, 2002

EDITORIAL

Ban circumcision of boys

The newly-appointed chairman of the Danish Council of Ethics, physician-in-chief Dr. Ole Hartling, created a stir this week by declaring that physicians should refrain from performing ritual circumcision of boys.


Et modigt synspunkt, der bakkes op af Dagens Medicin ud fra den grundholdning, at ingen voksne har ret til at foretage irreversible kirurgiske indgreb på børn, med mindre det er af helbredsmæssige grunde.
 
Dr. Hartling's courageous position, which is endorsed by Today's Medicine, is that no adult is entitled to carry out irreversible surgery on a child, unless it is for health reasons.

I Danmark i år 2002, hvor drengebørn opdrages til at vaske sig ordentligt, er der ingen som helst sundhedsfaglige argumenter for at skære en drengs forhud væk. Det er til gengæld forbundet med en mindre, men unødig risiko for at skamfere barnet, viser forskellige undersøgelser. Derfor bør man vente med at foretage omskæring eller andre indgreb, der giver varige ændringer på kroppen, til barnet er fyldt 18 år og erklæret myndig.
 
In the Denmark of 2002, where boys are taught to wash themselves properly, there are no valid reasons to cut off a boy's foreskin. As has been borne out by events a number of times, the operation is associated with a small but unnecessary risk of severe mutilation. Therefore circumcision and all other permanent body modifications should be deferred until the child has reached the age of majority.

Til den tid er det helt op til hvert enkelt individ, om han eller hun ønsker at lade sig omskære, tatovere eller skønhedsoperere, uanset om det er af religiøse, kulturelle eller andre årsager. Men inden 18-års-alderen har et barn i Danmark krav på at være beskyttet mod voksnes rituelle handlinger, hvis disse handlinger kan tilføre barnet smerte eller varige mén.
 
Only then can individuals choose to have themselves circumcised, tattooed or otherwise beautified, for religious, cultural or other reasons. However, prior to 18 years of age, Danish children have a right to be protected from ritual interventions which can cause pain or permanent damage.

I princippet bør omskæring af drenge håndteres på samme måde som omskæring af piger, selv om der er en verden til forskel på motiverne til omskæring af et drengebarn og et pigebarn. Hos pigerne er handlingen domineret af ønsket om at undertrykke og kontrollere, mens det er overvejende positive motiver, som samhørighed med flokken, der ligger bag omskæring af drenge. Pigerne lider desuden væsentligt mere under indgrebet og har modsat drengene ofte alvorlige skader bagefter.
 
In principle, male circumcision should be treated in the same way as female circumcision, even if there is a world of difference in the motivations for the two procedures. With girls the motivations are domination and control. The motivations with boys, on the other hand, are mainly positive, e.g. social cohesion. Moreover, the essence of female circumcision is to suppress sexuality; in contrast to boys, girls frequently suffer serious health damage afterwards.

Politikerne bør løfte sig ud over diskussionerne om religiøs frihed og forbyde kirurgiske indgreb ikke bare på piger, men også på drenge, hvis indgrebet ikke er begrundet i et sundhedsproblem. Et forbud vil givetvis have bred opbakning i befolkningen, fordi det harmonerer med danske grundværdier om at sætte beskyttelsen af vore børn højere end - i al respekt for forskellige trosretninger - voksengruppers behov for at have religiøse ritualer. Men forbudet skal komme gradvist, når det gælder drenge. Fordi omskæring af drenge er så indgroet og udbredt en skik hos såvel jøder som muslimer, at det givetvis ikke bliver fra den ene dag til den anden, at disse to grupper i samfundet vil acceptere at udskyde omskæring af et drengebarn til barnet selv kan tage stilling til sit religiøse ståsted. Et forbud vil derfor give diverse kvaksalvere alt for let spil, og drengebørnene risikerer at blive taberne, hvis kvalificerede læger fra den ene dag til den anden ikke må medvirke til rituel omskæring af drenge.
 
Politicians should move beyond the discussions about religious freedom and prohibit surgical operations on boys as well as girls, unless the procedure is required for health reasons. A ban would likely receive wide support from the population, because - with all respect to the various religious denominations - it would reflect Danish values that put the protection of children above the need to satisfy religious requirements. However a ban on circumcision of boys should be phased in gradually because male circumcision is such a deeply rooted and pervasive custom among Jews and Muslims. It is unlikely that these two sections of the community would readily accept the idea that circumcision should be deferred until a boy is old enough to make his own decisions about religion. Therefore if qualified doctors were suddenly prohibited from performing ritual circumcision, unqualified practitioners would be likely to fill the gap, and boys would be put at risk in places of worship.

Men rituel omskæring af drenge bør fjernes som et offentligt tilbud. Det skal kun kunne foretages af en privat praktiserende læge og for folks egne penge. Og så - når tiden er moden til det - bør det forbydes helt - på linje med omskæring af piger.
 
However ritual circumcision of boys should not be performed at public expense. The operation should only be carried out by private practitioners and paid for out of people's own pockets. And when the time is ripe, the operation should be prohibited completely, in line with circumcision of girls.

Af Marion Hannerup
Chefredaktør
 
Marion Hannerup
Editor-in-Chief

Om Dagens Medicin:

Dagens Medicin udgives af Børsen Magasiner a/s. Dagens Medicin udkommer hver torsdag - dog med undtagelse af ferieperioder, i alt 35 udgivelser. Modtagere er alle Danmarks læger og apotekere, samt sundhedssektorens ledelse og sundhedspolitikere i amter og folketing, og medicinalindustriens ledere og lægemidelkonsulenter. Oplaget er 23.000 eksemplarer.
 

 
About Today's Medicine:

Today's Medicine is published by Børsen Magasiner a/s. Today's Medicine appears every Thursday - except during holiday weeks - 35 issues in total. The recipients consist of all Danish physicians and pharmacists, administrators and politicians in the health sector, administrators in the pharmaceutical industry, and health care consultants. The circulation is 23,000 copies.
 

^Top